Snow Day

Okazaki finally got its first snow of the season today.